Sagsbehandling vedrørende kystbeskyttelse

Udførelse af kystbeskyttelse og ændringer af terrænet reguleres efter kystbeskyttelsesloven, som administreres af Kystdirektoratet. Loven omfatter søterritoriet samt strandbredder og arealer, der ligger 100 m inde i land fra den sammenhængende landvegetation.

Indledende behandling

Når Kystdirektoratet har modtaget den fuldt oplyste ansøgning vurderes projektet i forhold til hensynene i kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse, hvor der står:

§ 1. Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet. Dette formål varetages ved en afvejning af følgende hensyn:

  • Behovet for kystbeskyttelse
  • Økonomiske hensyn
  • Kystbeskyttelsesforanstaltningens tekniske og miljømæssige kvalitet
  • Kystlandskabets bevarelse
  • Naturens frie udfoldelse
  • Rekreativ udnyttelse af kysten
  • Sikring af den eksisterende adgang til kysten
  • Andre forhold af væsentlig betydning for kystbeskyttelse.

Hensynene står ikke i en prioriteret rækkefølge, men det er en forudsætning for en tilladelse, at der kan konstateres et behov for kystbeskyttelse på den pågældende lokalitet, da formålet med kystbeskyttelse at beskytte mennesker og væsentlige værdier som bebyggelse og infrastruktur.

Behov for erosionsbeskyttelse siges at være til stede, når væsentlige værdier som bebyggelse og infrastruktur risikerer ødelæggelse som følge af erosion inden for en kortere årrække. Behovet skal vurderes både i forhold til ejendommen og i forhold til strækningen som helhed, hvor også andre faktorer som f.eks. natur kan have stor betydning.
Behov for beskyttelse mod oversvømmelse siges at være til stede, når markante eller gentagende oversvømmelser fra havet medfører væsentlige skader på ejendom (materiel, løsøre, bebyggelse, landbrugsjord, infrastruktur m.v.). Behovet skal vurderes både i forhold til det, man ønsker at beskytte og i forhold til strækningen som helhed, hvor også andre faktorer som f.eks. arealanvendelse og natur kan have stor betydning.

Der er mange interesser i kystzonen, så kystbeskyttelse skal udføres med mindst mulig belastning for kysten. Kystdirektoratet ser derfor på om kystbeskyttelsen er teknisk optimeret, hvilket blandt andet vil sige at anlægget vurderes at yde den fornødne beskyttelse uden at være større end nødvendigt.

Gå til ansøgningsskema.

Kystbeskyttelsesstrategien

I henhold til kystbeskyttelsesstrategien fra 2011 vil vi i sager om beskyttelse mod erosion i højere grad i vurderingen lægge vægt på, at de såkaldte passive konstruktioner som bølgebrydere, høfder og stenkastninger ikke medfører negative virkninger for kyststrækningen nedstrøms.

Dette kan f.eks. ske ved kompenserende sandfodring, eller ved at man udelukkende bruger sandfodring som kystbeskyttelsesmetode. Fordelen ved sandfodring som en blød løsning er, at det ikke vil uddybe kystprofilet, påvirke kystlandskabet visuelt samt forringe af passagemulighed på stedet. Derudover skal kystbeskyttelse på enkelte ejendomme som udgangspunkt projekteres, så de indgår i en helhedsløsning på strækningen.

I sager om beskyttelse mod oversvømmelse lægger vi vægt på, at anlægget ligger så tilbagetrukket fra kysten som muligt. Dermed mindskes den fysiske og visuelle påvirkning af kysten samtidig med, at omkostningerne ved og påvirkningerne af anlægget kan reduceres.

Du kan læse mere om kystbeskyttelsesstrategien her.

Gå til ansøgningsskema.

Høring

For at afgøre om projektet er foreneligt med hensynet til naturen samt offentlige og privatretlige interesser, høres en række myndigheder, heriblandt kommuner og Naturstyrelsen. Endvidere orienteres en række interesseorganisationer, ejere af naboejendomme og andre, i det omfang de vil blive berørt af kystbeskyttelsen.

Hvis området er beliggende i et internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) skal Kystdirektoratet vurdere, om projektet påvirker de arter eller naturtyper området er udpeget for at beskytte. Ligeledes skal projektet screenes for mulige virkninger på miljøet (VVM).

Gå til ansøgningsskema.

Vilkår for en tilladelse

En tilladelse vil være betinget af overholdelse af en række vilkår, bl.a. om ejerskab samt vedligeholdelse og krav om fjernelse ved misligholdelse. Desuden kan der være specifikke krav om, at arbejdet ikke må udføres i særlige perioder af hensyn til flora og fauna. Der vil som regel blive stillet krav om, at disse vilkår skal tinglyses på ejendommen, som projektet udføres ud for.
Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med reglerne i anden lovgivning, herunder om skibstrafikkens sikring og midlertidig afmærkning under arbejdets udførelse.

Gå til ansøgningsskema.

Sagsbehandlingstid

Kystdirektoratet tilstræber en sagsbehandlingstid på 13 uger. Såfremt der skal udarbejdes en konsekvensvurdering eller en VVM redegørelse, vil sagsbehandlingstiden være væsentlig længere. Tidsperspektivet for udarbejdelsen af en VVM- redegørelse eller konsekvensvurdering afhænger af omfanget af projektet og de tilgængelige data.

Gå til ansøgningsskema.

Klage

Der kan klages over Kystdirektoratets afgørelse til Miljø- og fødevareministeriet.

Gå til ansøgningsskema.