Ansøgning om Kystbeskyttelse

Vejledning

Inden du udfylder ansøgningsskemaet bør følgende være gennemført/overvejet:

Bemærk! Selvom skemaet er opdelt i sider, så bliver det ikke gemt undervejs og skal derfor gennemføres i et stræk.

Oplysninger om kommende ejer af anlægget

Har du tidligere ansøgt vedr. denne sag oplys venligst sagsnummer.
Firma/Navn:*
Evt. kontaktperson:
Adresse:*
Telefon:*
E-mail:*
Håndteres ansøgningen af rådgiver/konsulent?*
Firma/Navn rådgiver/konsulent:*
Kontaktperson rådgiver/konsulent:
Adresse rådgiver/konsulent:*
Telefon rådgiver/konsulent:*
E-mail konsulent/rådgiver:*
Anlæggets placering*
Kommune.*
Matrikel nr.:*
Ejerlav: *
Hvad søges der beskyttelse mod? *
Findes der allerede kystbeskyttelse på ejendommen?*
Eksisterende kystbeskyttelse på ejendommen er::
Tidligere tilladelse:
Hvilke værdier ønskes beskyttet?*
Andre værdier der ønskes beskyttet?
Hvorfor er kystbeskyttelse nødvendig?*
Værdi og levetid:*
Hvilken type kystbeskyttelse mod erosion søges der om tilladelse til:
Hvilken type kystbeskyttelse mod oversvømmelse søges der om tilladelse til:
Anden kystbeskyttelse:
Er der tale om:

Nødvendige bilag til ansøgning om beskyttelse mod erosion.

Materiale på nedenstående listeskalvedhæftes ansøgningen.

  • Kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skræntkant. På kortet skal afstanden fra bebyggelse til skræntkanten angives, og kystbeskyttelsens placering skal fremgå tydeligt.
  • Målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. For sandfodring skal mængde udlagt materiale pr. løbende meter kyst samt lagets tykkelse og profil oplyses. For kystbeskyttelsesanlæg skal materialestørrelse, tykkelse af lag, hældning og top- og bundkote i DVR90 fremgå.
  • Redegørelse for anlæggets dimensionering. Kystdirektoratet forbeholder sig ret til at stille krav om udarbejdelse af dimensionsgivende beregninger for kystbeskyttelsen i løbet af sagsbehandlingen, hvis dette skønnes nødvendigt.
  • En beskrivelse af kystbeskyttelsens effekt over 25-50 år på den del af kyststrækningen, som påvirkes af kystbeskyttelsen.
  • Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet, skal indtegnes på søkort.
  • Fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret og som viser afstanden mellem skrænten og det, der ønskes beskyttet. Vedlæg også gerne fotos der viser strækningen på hver side af lokaliteten.

Bilag:

For at belyse anlæggets placering skal følgende bilag medsendes:

  • Søkort, med anlæggets placering og udstrækning markeret.
  • Oversigtskort/-foto, med anlæggets placering og udstrækning markeret.
  • matrikelkort, med anlæggets placering og udstrækning markeret.

Bemærk. Max. 5 MB pr. dokument og Max. 20 MB i alt.

Upload kort, der viser matrikelgrænser, bebyggelse/infrastruktur og skræntkant.*
Upload målsatte snittegninger, der viser kystbeskyttelsens opbygning og materialevalg. *
Upload redegørelse for anlæggets dimensionering. *
Upload en beskrivelse af kystbeskyttelsens effekt over 25-50 år*
Upload fotos af stedet hvor kystbeskyttelsen ønskes etableret*
Kystbeskyttelse, som etableres på søterritoriet skal indtegnes på søkort og uploades
Andre oplysninger af relevans for ansøgningen:*
Yderligere bilag:
Det er Kystdirektoratets praksis, at ansøgningens oplysninger offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. Det sker som led i den høring og orientering, som Kystdirektoratet er forpligtiget til at gennemføre. Herved opnås en effektiv og hurtigere behandling af sagen. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger og oplysninger om rent private forhold, uanset denne accept ikke blive offentliggjort. Det samme gælder oplysninger, som efter offentlighedsloven er undtaget for aktindsigt.*
Dato:*

Undertegnede (ansøger eller partsrepræsentant) erklærer ved at trykke på send, at oplysninger, der står i ansøgningen er i overensstemmelse med de faktiske forhold.